URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY DUNAJEC.

  WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW W PLACÓWKACH...

Odwołanie komunikatu o skażeniu wody.

      Decyzja w sprawie odwołania ostrzeżenia znajduje się w załączniku w...

  • WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY...

  • Odwołanie komunikatu o skażeniu wody.

  • Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

 

 

asZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE w ramach 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 

1. Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w imieniu swoim oraz partnerów tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Miasto Zakopane zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami formalnymi, w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków o dofinansowanie, i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik w formacie xml - wygenerowany z Generatora Wniosków o dofinansowanie, inne załączniki m.in. analiza finansowa w aktywnym pliku Microsoft Exel) i w dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej (wydruk w formacie A4). Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadami i wytycznymi RPO dla Poddziałania 4.1.1 i powinien zawierać m.in

a) Opracowanie ankiety dla mieszkańców pozwalającej na weryfikację warunków udziału w projekcie odbiorców końcowych zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej dla działania 4.1.1;

b) Analiza zebranych ankiet oraz wstępna weryfikacja spełnienia warunków dostępności do programu Ankiety należy zebrać w postaci bazy on-line umożliwiającej zarządzanie danymi i ich aktualizację. (unifikacja zebranych do tej pory danych na różnych wzorach ankiet przez poszczególnych partnerów)

c) Analizę możliwości technicznych zastosowania instalacji OZE na terenie partnerstwa tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane ,

d) Analizę konstrukcyjno-wytrzymałościową możliwości zastosowania rekomendowanego rozwiązania instalacji OZE na terenie partnerstwa tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane

e) Analizę ekonomiczną rekomendowanych instalacji OZE,

f) Oszacowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem rekomendowanych instalacji OZE, dla partnerstwa tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane

g) Oszacowanie oszczędności energetycznych dla poszczególnych budynków oraz łącznie dla całego projektu.

h) Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami Partnerskich Gmin dotyczącego proponowanych urządzeń – 2 spotkania na 1 Gminę/Miasto, tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane

 

 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) regulaminem konkursu, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków,

b) uszczegółowieniem RPO WM na lata 2014-2020,

c) przepisami i normami prawa polskiego, a w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

d) pozostałymi dokumentami, do których odsyłają w/w wskazane dokumenty

 

3. W ramach ceny zaoferowanej w ofercie zamawiający wymaga współdziałania wykonawcy w zakresie dokonania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wskazanych przez instytucję zarządzająca na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

 

4. Zamawiający udostępni wykaz mieszkańców chętnych do uczestnictwa w projekcie. Wykaz obejmuje 500 ankiet.

5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować bez udziału podwykonawców.

 

W ofercie należy podać ofertową Cenę :

 

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa. Musi ona być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

2. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej zapytania.

3. W ofercie należy podać cenę za opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami formalnymi, w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków www.erpo.malopolska.pl;

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie dofinansowania na podstawie której przyznano dofinansowanie, współfinansowanego ze środków zewnętrznych, o wartości przyznanego dofinansowania co najmniej 1.000.000,00 zł brutto;

3. wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

4. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

 

Sposób oceny ofert
Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy

 

Cała treść zaproszenia znajduje się w załącznikach.

 

 


SES1

 

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko