URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
Uruchomienie Resortowego Portalu Rekrutacyjnego

Uruchomienie Resortowego Portalu Rekrutacyjnego

      WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI   Zostań Żołnierzem...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce

    Szanowni Państwo,   już po raz siódmy podmioty i instytucje, które...

  • Uruchomienie Resortowego Portalu Rekrutacyjnego

    Uruchomienie Resortowego Portalu Rekrutacyjnego

  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce

    Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce

  • "TOTUS TUUS" XXVII FESTIWAL PAPIESKI.

 

Zakończenie prac związanych z projektem pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia - Florka w Gliczarowie Górnym".

 

pr1

Dnia 17 grudnia 2018 roku zakończyły się prace związane z realizacją projektu nr RPMP.04.03.02-12-0316/16 pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMP.04.03.02-12-0316/16-00-XVII/97/FE/17 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna.
Realizacja zadania rozpoczęła się dnia 14 czerwca 2018 roku. W okresie od czerwca do grudnia została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym. W ramach kompleksowej termomodernizacji zostały wykonane prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej i powyżej gruntu a następnie została wykonana wyprawa elewacyjna ścian powyżej gruntu, wymianie okien na szczelne wraz z montażem nawiewników higrosterowanych, wymianie drzwi na szczelne, wymianie centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła, wymiana pokrycia dachu. Został również wykonany montaż i wpięcie do wewnętrznej instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych na dachu w ilości 30. paneli polikrystalicznych o mocy 280 W, razem moc 4,8 kW. Wymieniono również oświetlenie wewnętrzne żarowe i świetlówek.
W ramach realizacji Projektu osiągnięto cel jakim było tworzenie warunków wpływających na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Biały Dunajec oraz podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym poprzez kompleksową termomodernizację.
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak również do rozwiązania problemu jakim był zły stan budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym. Po realizacji projektu budynek szkoły odpowiada standardom energetycznym obecnie obowiązującym.
Łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła zgodnie z umową wyniosła 528 005,01 zł.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

pr1

 

Gmina Biały Dunajec w dniu 03 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec”.
Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem długofalowym projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze.
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie występowania na terenie Gminy Biały Dunajec wyrobów zawierających azbest poprzez usunięcie, wywiezienie i utylizację pokrycia dachowego z eternitu z gospodarstw domowych.
 
Przeprowadzona kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami akcja mająca na celu sukcesywne usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy, oraz jego utylizacja przełoży się bezpośrednio na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców i osób odwiedzających Gminę
Biały Dunajec.
 
W ramach zadania zostaną zrealizowane działania polegające na:
1. usuwaniu wyrobów azbestowych: demontaż pokrycia dachowego z wyrobów azbestowych ze 150 budynków oraz wywóz i utylizacja azbestu składowanego azbestu 37 budynków.
2. podniesieniu świadomości ekologicznej: działania promocyjne oraz działania edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców oraz w 5 Szkołach Gminy Biały Dunajec.
 
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020
Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.05.02.02-12-0492/17-00-XVII/92/FE/18 zawartą w dniu 03 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 435 603,28 PLN.

 

 

 

 

 

pr1

 

Gmina Biały Dunajec w dniu 28 grudnia 2017 roku podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana Źródła ciepła na paliwo stałe w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec”.
Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia do 2020 roku jest zmniejszenie zużycia energii o 20%. Celem Projektu jest ograniczenie emisji w budynkach mieszkalnych Gminy Biały Dunajec redukcja CO2, redukcja emisji pyłu PM10 i PM2,5. Projekt będzie miał na celu również szerzenie wiedzy na temat korzyści z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska.

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia celu zwiększenia efektywności energetycznej ponieważ wymiana kotłów jest uwarunkowana wykonaniem termomodernizacji w zakresie zgodnym z audytem.

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania polegające na:
1. Wymianie kotłów na paliwa stałe: Wymiana starych nisko sprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne kotły węglowe 45 szt. Zostaną wykonane prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej kotłów na ekogroszek.
2. Działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej: kampania edukacyjna prowadzona będzie wśród mieszkańców – odbiorców końcowych. W ramach działania odbędą się dwa spotkania edukacyjno – informacyjne. Zostanie przeprowadzony konkurs w szkołach podstawowych w Gminie Biały Dunajec na plakat pod hasłem „Stop niskiej emisji”. W Szkołach zostaną przeprowadzone kampanie edukacyjno – ekologiczne związane z niską emisją.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019
Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.04.04.03-12-0162/17-00-XVII/546/FE/17 zawartą w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 417 065,74 PLN.

 

 

 

Dnia 10 listopada 2017 roku zakończyły się prace związane z realizacją projektu nr RPMP.04.03.02-12-0314/16 pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMP.04.03.02-12-0314/16-00-XVII/97/FE/17 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna.

 

Realizacja zadania rozpoczęła się dnia 7 czerwca 2017 roku. W okresie od czerwca do listopada została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu. W ramach kompleksowej termomodernizacji zostały wykonane prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej i powyżej gruntu a następnie została wykonana wyprawa elewacyjna ścian powyżej gruntu, wymianie okien na szczelne wraz z montażem nawiewników higrosterowanych, wymianie drzwi na szczelne, wymianie centralnego ogrzewania. Został również wykonany montaż i wpięcie do wewnętrznej instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych na dachu w ilości 30 paneli polikrystalicznych o mocy 280 W, razem moc 4,8 kW. Wymieniono również oświetlenie wewnętrzne żarowe i świetlówek.

 

W ramach realizacji Projektu osiągnięto cel jakim było tworzenie warunków wpływających na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Biały Dunajec oraz podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu poprzez kompleksową termomodernizację.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak również do rozwiązania problemu jakim był zły stan budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu. Po realizacji projektu budynek szkoły odpowiada standardom energetycznym obecnie obowiązującym.

 

Łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła zgodnie z umową wyniosła 554 605,71 zł.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

 

ZDF1

DSC 7923Dnia 5 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy Biały Dunajec odbyło się uroczyste przekazanie zestawów ratownictwa medycznego.


Zestawy ratownicze zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I Priorytet IIIB).


W ramach Funduszu zostały zakupione trzy torby ratownicze PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz dwa defibrylatory.


Sprzęt został przekazany przedstawicielom jednostek OSP Biały Dunajec, Gliczarów Górny, Gliczarów Dolny oraz Sierockie przez Pana Wójta Andrzeja Jacka Nowaka, Pana Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę. Sprzęt przyczyni się do skuteczności działań strażaków ochotników z terenu gminy Biały Dunajec.


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko