URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary.

 • Utraciłeś dokumenty - Zastrzeż je w banku.

  Utraciłeś dokumenty - Zastrzeż je w banku.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

REG

Wójt Gminy Biały Dunajec przedstawia Regulamin przyznania dotacji na wymianę kotłów na paliwa stałe.

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DOTACJI NA WYMIANĘ KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

4. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji

(paliwa stałe) - SPR

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Odbiorca końcowy - osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na terenie gminy Biały Dunajec, w którym będzie realizowana inwestycja.
 2. Budynek mieszkalny – budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, którego podstawową funkcją jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.
 3. Kocioł – niskoemisyjne, wysokosprawne źródło ciepła klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2010 oraz wymagania ekoprojektu.

§ 2

Kryteria

 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego kotła zabudowanego w sposób trwały w ramach realizacji projektów: „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Biały Dunajec. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest podpisanie umowy, określającej w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli dotowanej inwestycji.
 3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej likwidacją dotychczasowego źródła ciepła.
 4. Dotacji, o których mowa powyżej udziela się na wymianę starego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku, na nowe ekologiczne i niskoemisyjne kotły.
 5. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające następujące kryterium efektu ekologicznego w oparciu o audyt energetyczny wykonany przez zewnętrznego audytora:
 1. Budynek będący przedmiotem modernizacji źródła ciepła jest ocieplony (budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh [m2 *rok] dla domów jednorodzinnych na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
 1. Dotacja na wymianę starego źródła ciepła wynosi do 350,00 zł za każdy kW obliczonej mocy nowego kotła (maksymalnie do 8 tys. zł) oraz do 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni, w przypadku konieczności wymiany instalacji (ale nie więcej niż 1 tys. zł).

§ 3

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania budynkiem. W przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest jedynym właścicielem budynku, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody pozostałych właścicieli na wymianę źródła ciepła.
 3. Weryfikacji wniosków dokonuje Referat Infrastruktury Technicznej, odbiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną umieszczeni na liście podstawowej,
  w przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
 4. Gmina przekaże listę odbiorców końcowych Audytorom energetycznym zatrudnionym przez Urząd Marszałkowski.
 5. Audytorzy przeprowadzą audyt energetyczny budynków i opracują świadectwa energetyczne budynków, będące podstawą do opracowania ostatecznej listy wnioskodawców kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.
 6. Umowy o przyznanie dotacji z odbiorcami końcowymi, zostaną podpisane tylko w przypadku gdy wyrażą zgodę na spełnienie warunków ujętych w świadectwach energetycznych oraz zaakceptują proponowaną moc nowego kotła.

§ 4

Sposób rozliczenia inwestycji

 1. W celu rozliczenia inwestycji odbiorca końcowy przedłoży do Urzędu Gminy Biały Dunajec komplet dokumentów, tj.:

a) oryginał faktury za wymianę kotła,

b) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego urządzenia grzewczego                 (dokument zezłomowania – kartę przekazania odpadu),

            c) protokół odbioru końcowego zawierający oświadczenie firmy dokonującej montażu kotła o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Referat Infrastruktury Technicznej kontroluje dokumenty, o których mowa w ust. 1, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów o których mowa w §4 ust.1, Gmina Biały Dunajec przekaże wnioskodawcy refundację kosztów zgodnie z umową na wskazany rachunek bankowy.

§ 5

Sposób kontroli dotowanej inwestycji

 1. Gmina Biały Dunajec zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli:

            a) realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji,

            b) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty    przyznania dotacji.

 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 2. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie:

            a) prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z postanowieniami umowy     (cel na jaki dotacja została przyznana) oraz zastosowania urządzeń posiadających      wymagane certyfikaty energetyczno-emisyjne lub certyfikaty zgodności z normą,

            b) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

            c) w przypadku kotła węglowego - stosowania odpowiedniego paliwa zgodnego z          wymaganiami określonymi w certyfikacie energetyczno-emisyjnym urządzenia    grzewczego.

 1. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków określonych w umowie lub/i niniejszym regulaminie.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy Biały Dunajec zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania naboru wniosków oraz w okresie realizacji projektu.


SES1

 

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko