URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

"Wieczór Chwały" w Kościele Parafialnym w Białym Dunajcu

    "Wieczór Chwały" w Kościele Parafialnym w Białym Dunajcu   20 czerwca, w...

 • "Wieczór Chwały" w Kościele Parafialnym w Białym Dunajcu

 • KRUS - Bezpieczne Lato 2019

 • Odwołanie komunikatu o skażeniu wody.

 

 

pr1

 

Gmina Biały Dunajec w dniu 3 lipca 2017 roku podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu”.

 

Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem realizacji zadania jest tworzenie warunków wpływających na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Biały Dunajec oraz podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu poprzez kompleksową termomodernizację.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak również do rozwiązania problemu jakim jest zły stan budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu. Po realizacji projektu budynek szkoły odpowiadał będzie standardom energetycznym obecnie obowiązującym.

 

W ramach kompleksowej termomodernizacji wykonane zostanie:

 • ocieplenie budynku obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ościeży, ocieplenie ścian poniżej gruntu, ocieplenie dachu – poddasza oraz skosów dachowych,
 • wymiana okien i drzwi
 • montaż 30 paneli PV o mocy 280 W
 • remont instalacji centralnego ogrzewania
 • remont instalacji elektrycznej i wymiana okablowania

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.12.2017 r.

 

Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.04.03.02-12-0314/16-00-XVII/97/FE/17 zawartą w dniu 3 lipca 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 554 605,71 PLN.

 

REG

Wójt Gminy Biały Dunajec przedstawia Regulamin przyznania dotacji na wymianę kotłów na paliwa stałe.

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DOTACJI NA WYMIANĘ KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

4. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji

(paliwa stałe) - SPR

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Odbiorca końcowy - osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na terenie gminy Biały Dunajec, w którym będzie realizowana inwestycja.
 2. Budynek mieszkalny – budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, którego podstawową funkcją jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.
 3. Kocioł – niskoemisyjne, wysokosprawne źródło ciepła klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2010 oraz wymagania ekoprojektu.

Czytaj więcej...

log2

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC INFORMUJE ŻE W 2016 R GMINA BIAŁY DUNAJEC REALIZOWAŁA ZADANIE POD NAZWĄ „LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.
ZADANIE REALIZOWANE BYŁO W OKRESIE OD 29.06.2016 R. DO 20.10.2016 R.
W RAMACH ZADANIA PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY ZABIEGI AGROTECHNICZNE I CHEMICZNE NA OBSZARZE 6,774 HEKTARA.
KOSZT ZADANIA TO KWOTA 19 800, 00 ZŁ BRUTTO
ZADANIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE W 90% PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.

 

KAPGD

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Odnowienie obiektów małej architektury sakralnej – pionizacja i konserwacja murowanej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka
– Etap II”. Prace były realizowane w ramach konkursu „Kapliczka 2016”.

 

W ramach przeprowadzonych prac konserwatorskich zostały wykonane następujące czynności:

 

 • wykonanie podbudowy betonowej kapliczki
 • prace konserwatorskie kapliczki m.in. wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia z niezwiązanych nawarstwień pochodzenia atmosferycznego oraz mchów i porostów, usunięcie przemalowań olejnych metodą chemiczną, zabezpieczenie pozostałości pierwotnej warstwy barwnej, usunięcie niespoistych fragmentów kamienia, odsolenie obiektu – szczególnie dolnych partii kamienia metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska, wzmocnienie strukturalne kamienia, uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej, odtworzenie warstwy barwnej na podstawie analogii, wykonanie złocenia złotem płatkowym.

Odnowienie kapliczki przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności wsi Gliczarów Dolny i Gminy Biały Dunajec.
Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 14 458,00 zł. z czego 5 000,00 zł. pochodziło z dotacji udzielonej przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr I/1479/KD/2027/16 zawartej w dniu 5 lipca 2016 r.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

 

 

 

rem16

 

W ramach programu „Małopolskie Remizy 2016” Gmina Biały Dunajec otrzymała dotację na modernizację remizy strażackiej OSP Biały Dunajec.


Dzięki tej dotacji zastała wykonana modernizacja remizy strażackiej OSP Biały Dunajec polegająca na wykonaniu elewacji rozbudowanej części budynku, montażu daszków okapowych na ścianie rozbudowanej części od strony północnej, montażu zewnętrznych schodów stalowych i ewakuacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, montażu i pracy rusztowań.
Całkowity koszt zadania wyniósł 94 000,04 zł. z czego 37 828,00 zł. pochodziło z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/103/SR/1864/16 zawartej w dniu 26 lipca 2016r.

 

 ZAPRASZAMY DO GALERII

 


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko