URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki.

XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki.

  XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym...

  Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały Dunajec

  Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały Dunajec

  Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece...

 • Darmowa utylizacja azbestu.

 • XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki.

  XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI...

 •   Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały Dunajec

    Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały...

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu na stanowisko urzędnicze

 Referent

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska został/a wybrany/a Pan/i 

 

        Ewa Sikoń

 

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH...

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu na stanowisko urzędnicze

 Główny Księgowy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska został/a wybrany/a Pan/i 

 

        Maria Jasionek - Styrczula

 

 

 PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH...

 

gopspr

 

 

Gmina Biały Dunajec realizuje Program resortowy, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Wartość dofinansowania Programu wynosi 24 480 zł.

 

            Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program ma także zapewnić:

 

1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:

 

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością;

-   wsparcie finansowe Gminy Biały Dunajec w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

2. W odniesieniu do członków rodziny:

 

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

           

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

 

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYM DUNAJCU OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze: Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu w wymiarze – 1 etat

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i udokumentowany minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej, publicznej lub wykształcenie średnie i co najmniej 7 letni staż pracy w administracji samorządowej, publicznej,
 • dobra znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r, o pracownikach samorządowych (t.j. U.2019.0.1282)
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.),
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 808 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2019 r.. poz. 1390 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 lutego2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. 2407 z późn.zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętność organizacji pracy,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) komunikatywność,

4) sumienność, dyskrecja oraz lojalność,

5) wysoka kultura osobista.

 

Czytaj więcej: KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY...

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu ogłasza nabór na stanowisko – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 6. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 8. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 9. Spełnia przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
 • ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek studiów: ekonomia.
 2. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Biegła znajomość prowadzenia rachunkowości.

4.Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych.

5. Znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących  funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek, umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem

6. Dyspozycyjność, bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z Kierownikiem GOPS.
 5. Dokonywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS);Urząd Marszałkowski (ROSP); GUS,ZUS, MRPiPS, itp., a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
 6. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
 7. Opracowanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
 8. Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 10. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka.
 11. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i innych.
 12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka
 13.  Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych Ośrodka.
 14.  Współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka.
 15. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy Biały Dunajec.
 16.  Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 17. Wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

Czytaj więcej:    KIEROWNIK GMINNEOG...

 

komunikat

 

Informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 (zarówn na terenie kraju jak i naszego  województwa) od 01 kwietnia 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu ogranicza bezpośrednią obsługę klientów tylko do osób umówionych telefonicznie lub wezwanych na potrzeby toczących się postępowań.

 

Wnioski i dokumenty będą przyjmowane do urny zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Gminy. Również tam dostępne będą dla Państwa wszelkie dokumenty konieczne do złożenia wniosków/podań.

 

 

Kierownik GOPS

Wysocka Eliza

 

 

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Wnioski wraz z kompletną dokumentacja będą przyjmowane od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

 

Po przybyciu do budynku Urzędu Gminy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, którzy będą przyjmować dokumentację dotyczącą stypendium szkolnego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez posiadanie środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Biały Dunajec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.

           

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

- rodzice/ opiekunowie prawni,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły.

           

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

            Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz studentom

 

Czytaj więcej: STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK...

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

 

            Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

(https://twojparasol.com/).

            Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

            Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

 

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

 

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie naszych interesantów i pracowników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu ogranicza do niezbędnego minimum możliwość kontaktów osobistych.

 

W  trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników ośrodka od 13 marca br. (piątek) aż do odwołania punkt obsługi klientów odbywa się w holu wejściowym Urzędu Gminy.

 

Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

 

Zachęcamy do korzystania z wszystkich możliwości kontaktu zdalnego jak telefon, e-mail, epuap. Czynne są wszystkie nasze telefony oraz regularnie kontaktujemy się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 182079512 w godzinach 7.30-15.15,30

 

 

 

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową

1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informacje do Wójta Wójta/Burmistrza/Prezydenta.


2. Wójt/Burmistrz/Prezydent przekazuje informacje do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (lub innej wyznaczonej jednostki).


3. Ośrodek pomocy społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej (zalecany kontakt telefoniczny, pozyskanie informacji od innych służb).


4. Ośrodek pomocy społecznej organizuje pomoc żywnościową, w pierwszej kolejności pozyskując ją od organizacji pozarządowych (m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności).


5. W przypadku braku możliwości zapewnienia żywności ze źródeł, o których mowa w pkt 4, OPS organizuje pomoc żywnościową, wykorzystując uregulowania zawarte w art. 48b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta może być realizowana w formie jednego gorącego posiłku lub w formie zakupu i dostarczenia produktów żywnościowych przez okres trwania kwarantanny.


6. Wójt/Burmistrz/Prezydent organizuje dowóz/dostarczenie produktów żywnościowych przy udziale służb gminnych: OSP, Straż Miejska/Gminna (WOT - po uruchomieniu) lub organizuje catering.


7. OPS kontaktuje się z podmiotem wyznaczonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta i wskazuje miejsce odbioru produktów żywnościowych oraz miejsce ich dostarczenia.

 

8. Przy dostarczaniu żywności konieczne jest przestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.


Kierownik GOPS
Eliza Wysocka

 

 

Czytaj więcej: Instrukcja pomocy...

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko