URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • KONKURSY OGŁOSZONE W STYCZNIU 2022 R. PRZEZ PODHALAŃSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

 • Od dnia 11 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r. roku uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biały Dunajec, biorą udział w projekcie pn. „Odkrywam Małopolskę”

  Od dnia 11 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r. roku uczniowie Szkół Podstawowych...

 • Dane kontaktowe firm wykonujących zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu, informuje, że Gmina Biały Dunajec prowadzi nabór wniosków na świadczenie w postaci „opieki wytchnieniowej”.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski wraz z kompletną dokumentacją będą przyjmowane od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

            Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Biały Dunajec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.

           

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

 

- rodzice/ opiekunowie prawni,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły.

           

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

           

  

Czytaj więcej: STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK...

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu na stanowisko urzędnicze

 Referent

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska został/a wybrany/a Pan/i 

 

        Ewa Sikoń

 

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH...

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu na stanowisko urzędnicze

 Główny Księgowy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska został/a wybrany/a Pan/i 

 

        Maria Jasionek - Styrczula

 

 

 PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH...

 

gopspr

 

 

Gmina Biały Dunajec realizuje Program resortowy, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Wartość dofinansowania Programu wynosi 24 480 zł.

 

            Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program ma także zapewnić:

 

1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:

 

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością;

-   wsparcie finansowe Gminy Biały Dunajec w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

2. W odniesieniu do członków rodziny:

 

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

           

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

 

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYM DUNAJCU OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze: Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu w wymiarze – 1 etat

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i udokumentowany minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej, publicznej lub wykształcenie średnie i co najmniej 7 letni staż pracy w administracji samorządowej, publicznej,
 • dobra znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r, o pracownikach samorządowych (t.j. U.2019.0.1282)
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.),
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 808 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2019 r.. poz. 1390 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 lutego2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. 2407 z późn.zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętność organizacji pracy,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) komunikatywność,

4) sumienność, dyskrecja oraz lojalność,

5) wysoka kultura osobista.

 

Czytaj więcej: KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY...

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu ogłasza nabór na stanowisko – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 6. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 8. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 9. Spełnia przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
 • ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek studiów: ekonomia.
 2. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Biegła znajomość prowadzenia rachunkowości.

4.Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych.

5. Znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących  funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek, umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem

6. Dyspozycyjność, bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z Kierownikiem GOPS.
 5. Dokonywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS);Urząd Marszałkowski (ROSP); GUS,ZUS, MRPiPS, itp., a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
 6. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
 7. Opracowanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
 8. Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 10. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka.
 11. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i innych.
 12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka
 13.  Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych Ośrodka.
 14.  Współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka.
 15. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy Biały Dunajec.
 16.  Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 17. Wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

Czytaj więcej:    KIEROWNIK GMINNEOG...

 

komunikat

 

Informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 (zarówn na terenie kraju jak i naszego  województwa) od 01 kwietnia 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu ogranicza bezpośrednią obsługę klientów tylko do osób umówionych telefonicznie lub wezwanych na potrzeby toczących się postępowań.

 

Wnioski i dokumenty będą przyjmowane do urny zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Gminy. Również tam dostępne będą dla Państwa wszelkie dokumenty konieczne do złożenia wniosków/podań.

 

 

Kierownik GOPS

Wysocka Eliza

 

 

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Wnioski wraz z kompletną dokumentacja będą przyjmowane od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

 

Po przybyciu do budynku Urzędu Gminy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, którzy będą przyjmować dokumentację dotyczącą stypendium szkolnego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez posiadanie środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Biały Dunajec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.

           

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

- rodzice/ opiekunowie prawni,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły.

           

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

            Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz studentom

 

Czytaj więcej: STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK...

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

 

            Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

(https://twojparasol.com/).

            Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

            Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

 

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko