URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i...

Odwołanie Ostrzeżenia o zakazie spożycia w ody z 03 października 2018 roku

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że na podstawie badań wody wykonanych przez...

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Małopolskiego.

  Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Małopolskiego.

 • Odwołanie Ostrzeżenia o zakazie spożycia w ody z 03 października 2018 roku

 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA SPÓŁEK WODNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

 

Wójt Gminy Biały Dunajec ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem  na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji z budżetu Gminy w 2017 roku.
Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi  28 000,00 zł.

 

I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie 07.08.2017 r. w Urzędzie Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec. Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

II. Wymagane załączniki do wniosku:
Kompletny wniosek powinien być zgodny z § 6 pkt. 1 Uchwały nr XI/76/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z 28 grudnia 2015 roku. Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla spółki wodnej.
 4. Statut spółki.

III. Zasady przyznawania dofinansowania:

Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Biały Dunajec określa Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.

 

 

IV. Termin rozpatrzenia wniosków:
Wójt Gminy Biały Dunajec podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Białym Dunajcu

 

V. Ogólne  warunki realizacji zadania publicznego:

 

 1. Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jest podpisanie umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Biały Dunajec
 2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie z wykorzystania dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015 r.
 3. Wzór wniosku o dotację  dla  spółki wodnej w w/w zakresie  został określony w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015 r.
 4. Wzory o których mowa w ust. 2-3 można pobrać w Urzędzie Gminy Biały Dunajec oraz są również dostępne w wersji do edycji na stronie internetowej Gminy Biały Dunajec www.bialydunajec.pl w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z 28 grudnia 2015 roku.
 2. Wniosek o dotację
 3. Rozliczenie z wykorzystania dotacji

 

 WYBORY 2018

wyb281

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko