URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary.

  • Utraciłeś dokumenty - Zastrzeż je w banku.

    Utraciłeś dokumenty - Zastrzeż je w banku.

  • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+630,01 do km 32+127,42 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 47 w km 31+840,40 oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego w miejscowości Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański, województwo małopolskie (znak sprawy: WI-IX.7820.1.33.2017) – na wniosek złożony 10 listopada 2017 r. i skorygowany 16 listopada 2017 r., przez Panią Katarzynę Szafranek, działającą na podstawie pełnomocnictwa szczególnego nr 177/2017 z 04 października 2017 r. udzielonego przez Pana Tomasza Pałasińskiego Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Biały Dunajec, w gminie Biały Dunajec, w powiecie tatrzańskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

 


1) między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi krajowej 47 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201 Biały Dunajec: 3670/5 (3670/4), 3672/4 (3672/2), 3672/6 (3672/3), 3701/1 (3701), 3709/2 (3709/1), 3710/3 (3710/1), 3711/9 (3711/4), 3711/11 (3711/8), 3712/3 (3712/1), 3712/5 (3712/2), 3713/5 (3713/3), 3713/7 (3713/4), 3718/6 (3718/2), 3718/8 (3718/3), 3718/10 (3718/4), 7187/11 (7187/7), 7187/13 (7187/3), 7187/15 (7187/5), 7506/107 (7506/70), 7506/109 (7506/71), 7506/111 (7506/76), 7506/113 (7506/77), 7506/115 (7506/78), 7506/117 (7506/80), 7511/53 (7511/39), 7511/55 (7511/42), 7511/57 (7511/43), 7511/60 (7511/48), 7516/141 (7516/138), 12497/2 (12497/1), 12513/13 (12513/5), 12513/15 (12513/7), 12662/5 (12662/2), 12614/64 oraz na części działek drogowych 12663, 12694/4 (12694),

 

2) między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr K420003 (ul. W. Witosa), teren objęty obowiązkiem rozbudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201 Biały Dunajec: 3711/13 (3711/8), 12497/3 (12497/1),

 

3) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część
zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201 Biały Dunajec: 7511/37, 7511/40, 7511/54 (7511/39), 7511/41, 7511/56 (7511/42), 12662/6 (12662/2), 12709,

 

4) w granicach terenu objętego potrzebą określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. c ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201 Biały Dunajec: 3672/7 (3672/3), 3701/2 (3701), 3704/1, 3709/3 (3709/1), 7180/26, 7506/108 (7506/70), 7506/110 (7506/71), 7506/112 (7506/76), 7511/37, 7511/40, 7511/41, 7511/44, 7511/54 (7511/39), 7511/56 (7511/42), 7511/58 (7511/43), 7511/59 (7511/43), 12513/14 (12513/5), 12662/6 (12662/2), 12685/1, 12709,

 

5) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. e ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201 Biały Dunajec: 3704/1, 3707/1, 3708, 3709/3 (3709/1), 7506/108 (7506/70), 7506/110 (7506/71), 7506/112 (7506/76), 7511/37, 7511/44,

 

6) w granicach terenu objętego obowiązkiem rozbudowy (ul. W. Witosa) i przebudowy innych dróg publicznych (ul. Jana Pawła II i ul. Miłośników Podhala), zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. g ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej całość w przypadku rozbudowy lub część w
przypadku przebudowy zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201, Biały Dunajec: 12685/1, 12513/14 (12513/5), 12497/3 (12497/1), 3711/13 (3711/8),


7) w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy zjazdów, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. h ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201 Biały Dunajec: 3672/7 (3672/3), 7180/15, 7180/26, 7506/110 (7506/71), 7506/112 (7506/76), 7506/114 (7506/77), 7506/116 (7506/78), 7511/32, 7511/33, 7516/142 (7516/138), 12614/65, 12694/3 (12694),
12709,


8) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących – wyznaczony na podstawie art. 20a ust. 1 ww. ustawy na części nw. działek: jednostka ewidencyjna 121702_2, Biały Dunajec, obręb nr 0201, Biały Dunajec: 12614/47, 12614/96.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, telefon: 12 39 21 655.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu ww. postępowania.

 

Jednocześnie informuje się, że:

  • obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i Urzędzie Gminy Biały Dunajec oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biały Dunajec i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także w prasie lokalnej;
  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
    nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej, jest nieważna;
  • zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


SES1

 

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko