URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
ODSZEDŁ OD NAS ANDRZEJ KĘSEK

ODSZEDŁ OD NAS ANDRZEJ KĘSEK

    ODSZEDŁ OD NAS ANDRZEJ KĘSEK   Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny...

 • ODSZEDŁ OD NAS ANDRZEJ KĘSEK

  ODSZEDŁ OD NAS ANDRZEJ KĘSEK

 • System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

 • KOMUNIKAT z dnia 22 lutego 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu publicznego Biały Dunajec...

 

ZARZĄDZENIE NR_22_2021 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 09 LUTEGO 2021 ROKU W SPRAWIE ZAMIESZCZENIA INFORMACJI O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYM DUNAJCU

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

 

 

ZAKOŃCZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DO DNIA 3 GRUDNIA WPŁYNĘŁY TRZY OFERTY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE.

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

 

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień
                                       publicznych.

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki
  związane zamówieniami publicznymi
 • co najmniej 1 roczne doświadczenie zawodowe w tym również zdobyte w organizacjach np.
    pozarządowych,
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa

  o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo
  zamówień publicznych,

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów przygotowywania wniosków o dofinansowanie wdrażania projektów, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektów poparte doświadczeniem kandydata,

- znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz krajowych funduszy pomocowych,

- podstawowa wiedza na temat programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność szybkiego uczenia się, kompleksowe (syntetyczne) myślenie,
 • elastyczność, mobilność, gotowość do pracy w terenie,
 • kreatywność, podejmowanie inicjatyw,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 • znajomość programów komputerowych mi.in pakiet biurowy Office,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kategorii min B, posiadanie samochodu osobowego z podpisaniem umowy na wykorzystanie go do celów służbowych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

      - zadania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • Prowadzenie działań związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem projektów i programów finansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych:
 • Bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy,
 • Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich ,
 • Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków,
 • Przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi,
 • Opracowanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie,
 • Bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania do rozliczenia w tym przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności,
 • Współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu uzyskania środków pozabudżetowych,
 • Monitorowanie trwałości realizowanych przez Gminę projektów
 • Inne zadania zlecone przez Kierownika Urzędu:
  zadania w zakresie zamówień publicznych:
 • Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań
  przetargowych, a w szczególności:
 • Zapewnienie zgodności realizowanych przez Urząd zamówień z ustawą Prawo zamówień   publicznych.
 • Prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych.
 • Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań
      przetargowych, a w szczególności:
 • przygotowanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy celem
  udzielania zamówienia publicznego z określeniem trybu postępowania przetargowego   w      

zależności od charakteru i wartości zadania,

opracowywanie ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych, i BIP,

opracowywanie zaproszeń i wysyłanie ich do oferentów przy zapytaniu o cenę,
      negocjacjach z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz przetargach ograniczonych,

 • opracowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie  z      

ustawą  Prawo zamówień publicznych,

 • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa,
 • sprawdzanie prawidłowości złożonych dokumentów wymaganych w materiałach
   przetargowych i zabezpieczenia wadium,
 • sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z przeprowadzonych przetargów,
 • sporządzanie informacji o wyborze oferty oraz wysyłanie ich do wszystkich oferentów    biorących udział w przetargu oraz do biuletynu zamówień publicznych jeżeli przetarg   w nim ogłoszono,
 • dopilnowanie terminów umów i zwrotu wadium,
 • prowadzenie korespondencji i czynności w przypadku odwołań ,
 • prowadzenie rejestrów przetargów nieograniczonych, ograniczonych, zamówień

 „z wolnej ręki”, zapytania o cenę, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz
  aukcji elektronicznych,

 • opisywanie rachunków i faktur, zakwalifikowanie ich pod dany tryb oraz niezwłoczne przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy do realizacji,
 • kontrolowanie zamówień publicznych udzielanych „z wolnej ręki”,
 • przygotowywanie umów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie ich  

ewidencji,

 • przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta sprawozdań, ocen, analiz  i bieżących  

 informacji  o realizacji zadań prowadzonych w oparciu o ustawę    Prawo zamówień publicznych,

dokonywanie wyboru trybu zamówienia publicznego na podstawie określenia
      wartości zamówienia,

 • sporządzanie wniosków i przedkładanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy
  dotyczących przeprowadzenia zamówienia publicznego,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania przetargowego,
 • prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło zawieranych z osobami nie będącymi
  przedsiębiorcami
 • udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizowania
  przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów wzorcowych celem uprawnienia procedur przetargowych

VI. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy - 1 etat,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018

r. poz. 136), wynosi mniej niż 6 %/.

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • życiorys (CV), opatrzony własnoręcznym podpisem
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza,

  zgodnie z załącznikiem), opatrzony własnoręcznym podpisem,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,

  zaświadczenia o zatrudnieniu);

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia

  podyplomowe itp.);

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada

pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – (oświadczenia w załączniku)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia), opatrzony własnoręcznym podpisem.

VIII. Dodatkowe informacje:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata

za zgodność z oryginałem;

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznychw terminie do dnia 03 grudnia 2020r.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1930./

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INNE INFORMACJE

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” , uprzejmie informuję, iż:

 • Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyżej zamieszczone ogłoszenie o naborze jest Wójt Gminy Biały Dunajec z siedzibą w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, tel. + 48 18-20 73 125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym możną się skontaktować w następujący sposób:
  1) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2) listownie na wyżej podany adres administratora danych umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych.
 • Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie dobrowolnym, które zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wymaga od Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody.
 • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyniki ogłoszonego naboru są upublicznianie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec.
 • Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe podane na potrzeby bieżącego naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru, a następnie niszczone.
 • Dane osobowe pozostałych osób niewybranych w procesie niniejszego naboru, którzy nie zostali ujęci w protokole, mogą być osobiście odebrane przez osoby zainteresowane u Sekretarza Gminy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru w BIP. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO, prawo: dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania, żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia, czy przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 • W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 • Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Wypychowska - Sekretarz Gminy,    tel. (018) 20 795 14 . e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biały Dunajec, 23.11.2020 r.                                                             

                                                                                                                   

 

 

 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych 

 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 

 

II. Stanowisko pracy: 

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych. 

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki
  związane zamówieniami publicznymi 
 • co najmniej 1roczne doświadczenie zawodowe w tym również  zdobyte w organizacjach np.  pozarządowych, 
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawozamówień publicznych, 

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów przygotowywania wniosków o dofinansowanie wdrażania projektów, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektów poparte doświadczeniem kandydata, 

- znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz krajowych funduszy pomocowych, 

- podstawowa wiedza na temat programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 

 

Czytaj więcej: WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC...

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego, w załącznikach znajduje się informacja o wynikach naboru.

 

Wpłynęła jedna oferta  spełniająca wymogi formalne.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 

 

Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 

 

II. Stanowisko pracy: 

stanowisko urzędnicze - inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe geodezyjne pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku geodezyjnym;
 • co najmniej 1 roczny staż pracy polegający na wykonywaniu pracy na stanowisku geodety
  w administracji publicznej lub wykonywaniu działalności w branży geodezyjnej; 
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa

  o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 

 

Czytaj więcej: WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC...

 

Informacja do ogłoszenia o naborze z dnia 24 lipca 2020 r. "WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. ochrony środowiska - ekodoradca"

 

Wpłynęły 4 oferty z czego 3 spełniają wymagania formalne.

 

 

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko