URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

  • KOMUNIKAT z dnia 18 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez Spółkę...

  • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312


Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Biały Dunajec
(nazwa stanowiska pracy)


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec


II. Stanowisko pracy:
stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Biały Dunajec


III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
· obywatelstwo polskie,
· korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
· nieposzlakowana opinia.
· wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
· doświadczenie zawodowe - minimum 2-letni staż pracy w administracji,
· znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA,

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
· preferowane osoby z wykształceniem na kierunkach rachunkowość i administracja oraz ze stażem pracy na podobnym stanowisku,
· umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz urządzeń biurowych,
· predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, komunikatywność, zaangażowanie, odporność na stres, chęć Podnoszenia kwalifikacji,
· dobra organizacja pracy,
· umiejętność planowania, zarządzania pracą oraz czasem,
· swobodne i profesjonalne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych


V. Zadania wykonywane na stanowisku:
- zapewnienie prawidłowej ewidencji księgowej w zakresie wydatków Urzędu Gminy jako jednostki,
- weryfikacja i kontrola wprowadzanych dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków Urzędu Gminy,
- prowadzenie ewidencji księgowej w programie „KORELACJA – system finansowo-księgowy” w zakresie wydatków Urzędu Gminy,
- przygotowywanie i wprowadzanie przelewów do systemu eCorpoNet lub w formie papierowej.
- bieżące uzgadnianie sald na kontach analitycznych i syntetycznych w zakresie prowadzonych księgowań.
- wprowadzanie, prowadzenie i weryfikacja prawidłowości ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie umów, zamówień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
- prowadzenie ewidencji wartości planu finansowego wydatków budżetowych oraz księgowanie go na kontach pozabilansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także jego analizowanie i przedstawianie wyników analiz skarbnikowi Gminy Biały Dunajec.
- archiwizacja prowadzonych rejestrów w zakresie wydatków (ksiąg rachunkowych) w formie wydruków komputerowych lub innej, zapewniającej trwały zapis.
- sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków, w terminach przewidzianych przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości.
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją, księgowaniem i rozliczaniem kont pomocniczych Urzędu Gminy (depozyty, zabezpieczenia), środków UE i innych środków pomocowych.


VI. Informacja o warunkach pracy:
· zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
· wymiar czasu pracy - 1 etat,
· w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 136), wynosi mniej niż 6 %/.


VII. Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, opatrzony własnoręcznym podpisem
· życiorys (CV), opatrzony własnoręcznym podpisem
· Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza, zgodnie z załącznikiem), opatrzony własnoręcznym podpisem,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
· kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
· kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.);
· oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – (oświadczenia w załączniku)
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia), opatrzony własnoręcznym podpisem.


VIII. Dodatkowe informacje:
· kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;


IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Biały Dunajec” w terminie do dnia 18 lutego 2020r. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1930./


UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INNE INFORMACJE


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” , uprzejmie informuję, iż:
1. Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyżej zamieszczone ogłoszenie o naborze jest Wójt Gminy Biały Dunajec z siedzibą w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, tel. + 48 18-20 73 125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym możną się skontaktować w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) listownie na wyżej podany adres administratora danych umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej i podatku VAT.
4. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie dobrowolnym, które zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wymaga od Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody.
5. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyniki ogłoszonego naboru są upublicznianie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec.
6. Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe podane na potrzeby bieżącego naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru, a następnie niszczone.
7. Dane osobowe pozostałych osób niewybranych w procesie niniejszego naboru, którzy nie zostali ujęci w protokole, mogą być osobiście odebrane przez osoby zainteresowane u Sekretarza Gminy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru w BIP. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
8. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO, prawo: dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania, żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia, czy przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
10. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.
11. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Wypychowska - Sekretarz Gminy, tel. (018) 20 795 14 . e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biały Dunajec, 04.02.2020 r.

 

Wszystkie niezbędne pliki znajdują się w załącznikach.

 

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko