URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

 • KOMUNIKAT z dnia 18 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez Spółkę...

 • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

 • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. ochrony środowiska - ekodoradca

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze - inspektor/podinspektor ds. ochrony środowiska - ekodoradca

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 • co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w tym również zdobyte w organizacjach np.   pozarządowych, poparte doświadczeniem w kompleksowej obsłudze klienta,
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa  o samorządzie gminnym,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość ogólnej sytuacji środowiska naturalnego i stanu jakości powietrza w Polsce,
 • umiejętność szybkiego uczenia się, ciekawość, syntetyczne myślenie,
 • formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów),
 • elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie,
 • kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,
 • znajomość zagadnień prawnych z zakresu ochrony środowiska i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 • znajomość programów komputerowych mi.in pakiet biurowy Office,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kategorii min B, posiadanie samochodu osobowego z podpisaniem umowy na wykorzystanie go do celów służbowych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • kontakt z mieszkańcami Gminy, w celu udzielania porad i świadczenia doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii – doradztwo świadczone poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, pocztą tradycyjną oraz osobiście – w urzędzie, w domu mieszkańca, podczas spotkań i wydarzeń;
 • prowadzenie pogłębionych wywiadów i rozmów w mieszkańcami, w zakresie dostępnych technologii i metod sprzyjających podnoszeniu efektywności energetycznej budynku, w tym prowadzenie wizyt z wykorzystaniem kamer termowizyjnych (jeśli są dostępne w danej gminie);
 • pomoc mieszkańcom w sporządzeniu wniosku aplikacyjnego i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozliczenia;
 • zdobywanie wiedzy w zakresie obowiązujących programów dofinansowania do inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacji, w tym aktywnego poszukiwania źródeł finansowania inwestycji w programach szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego;
 • przygotowywanie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców,
 • prowadzenia działań edukacyjnych dla mieszkańców, w tym organizowania spotkań na temat oszczędności zużycia energii oraz korzyści ekologicznych i zdrowotnych płynących z inwestycji;
 • współpracy z lokalnymi organizacjami, Policją, mediami, parafiami, szkołami w celu dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców;
 • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza;
 • prowadzenia kontroli w gospodarstwach domowych, pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów dot. jakości paliw dopuszczanych do spalania w przydomowych kotłowniach;
 • uczestnictwa w realizowanych cyklicznie spotkaniach ekodoradców;
 • współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad stanem sanitarnym na terenie Gminy – okresowe przeglądy sanitarne, realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy
 • prowadzenie bazy inwentaryzacyjnej źródeł ciepła na terenie gminy,
 • prowadzenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach,
 • raportowanie wyników wykonanych kontroli do Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach corocznych sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza,
 • prowadzenie kontroli gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystości w gminach.
 • Przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie na zgłaszane interwencje, dotyczące odprowadzania ścieków, zanieczyszczeń wód i powietrza;
 • Inne zadania zlecone przez Kierownika Referatu.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy - 1 etat,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 136), wynosi mniej niż 6 %/.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • życiorys (CV), opatrzony własnoręcznym podpisem
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza,

  zgodnie z załącznikiem), opatrzony własnoręcznym podpisem,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,

  zaświadczenia o zatrudnieniu);

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia

  podyplomowe itp.);

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – (oświadczenia w załączniku)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia), opatrzony własnoręcznym podpisem.

VIII. Dodatkowe informacje:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydataza zgodność z oryginałem;

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor ds. ochrony środowiska-ekodoradcaw terminie do dnia 07 sierpnia 2020r.

 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1930./

 

UWAGI:

 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INNE INFORMACJE

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” , uprzejmie informuję, iż:

 • Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyżej zamieszczone ogłoszenie o naborze jest Wójt Gminy Biały Dunajec z siedzibą w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, tel. + 48 18-20 73 125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym możną się skontaktować w następujący sposób:
  1) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2) listownie na wyżej podany adres administratora danych umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – ds. ochrony środowiska-ekodoradca.
 • Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie dobrowolnym, które zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wymaga od Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody.
 • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyniki ogłoszonego naboru są upublicznianie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec.
 • Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe podane na potrzeby bieżącego naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru, a następnie niszczone.
 • Dane osobowe pozostałych osób niewybranych w procesie niniejszego naboru, którzy nie zostali ujęci w protokole, mogą być osobiście odebrane przez osoby zainteresowane u Sekretarza Gminy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru w BIP. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO, prawo: dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania, żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia, czy przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 • W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 • Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Wypychowska - Sekretarz Gminy,    tel. (018) 20 795 14 . e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biały Dunajec, 24.07.2020 r.                                                             

                                      

 

                                                                             

 

 

 

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko