URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

Szanowni Mieszkańcy! - inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

  Szanowni Mieszkańcy!   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje o obowiązku wypełnienia...

 • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

 • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 • Szanowni Mieszkańcy! - inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego, w załącznikach znajduje się informacja o wynikach naboru.

 

Wpłynęła jedna oferta  spełniająca wymogi formalne.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 

 

Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 

 

II. Stanowisko pracy: 

stanowisko urzędnicze - inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe geodezyjne pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku geodezyjnym;
 • co najmniej 1 roczny staż pracy polegający na wykonywaniu pracy na stanowisku geodety
  w administracji publicznej lub wykonywaniu działalności w branży geodezyjnej; 
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa

  o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów: 

 • umiejętność szybkiego uczenia się, syntetyczne myślenie, 
 • elastyczność, mobilność, gotowość pracy w terenie, 
 • kreatywność, podejmowanie inicjatyw,  
 • komunikatywność,  
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, 
 • znajomość programów komputerowych mi.in pakiet biurowy Office, 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości oraz scalaniem i podziałem nieruchomości, 
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, 
 • prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, 
 • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości Skarbu Państwa, 
 • ewidencjonowanie nieruchomości gminnych, 
 • sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości gminnych, 
 • prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem działek gruntu wydzielonych lub zajętych pod drogi publiczne, 
 • występowanie i uczestniczenie w postępowaniach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych, 
 • prowadzenie sprawozdawczości przed organami i instytucjami publicznymi, 
 • uczestniczenie w procedurze przyjęcia granic, 
 • uczestniczenie w procedurach przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dotyczących kreowania przestrzeni publicznej Gminy Biały Dunajec, 
 • przygotowywanie procedur przetargowych dotyczących wykonywania usług geodezyjnych 
 •  prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości 
 • inne zadania zlecone przez Kierownika Urzędu 

VI. Informacja o warunkach pracy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy - 1 etat,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020r. poz. 426), wynosi mniej niż 6 %/.

VII. Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • życiorys (CV), opatrzony własnoręcznym podpisem
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza, zgodnie z załącznikiem), opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,

  zaświadczenia o zatrudnieniu); 

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – (oświadczenia w załączniku) 

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną–(załącznik do ogłoszenia), opatrzony własnoręcznym podpisem.

VIII. Dodatkowe informacje: 

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425Biały Dunajec z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami” w terminie do dnia 20listopada 2020r. 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282./  

Kandydaci którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 

UWAGI: 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko