URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

Szanowni Mieszkańcy! - inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

  Szanowni Mieszkańcy!   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje o obowiązku wypełnienia...

 • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

 • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 • Szanowni Mieszkańcy! - inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych 

 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 

 

II. Stanowisko pracy: 

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych. 

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki
  związane zamówieniami publicznymi 
 • co najmniej 1roczne doświadczenie zawodowe w tym również  zdobyte w organizacjach np.  pozarządowych, 
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawozamówień publicznych, 

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów przygotowywania wniosków o dofinansowanie wdrażania projektów, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektów poparte doświadczeniem kandydata, 

- znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz krajowych funduszy pomocowych, 

- podstawowa wiedza na temat programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów: 

 • umiejętność szybkiego uczenia się, syntetyczne myślenie, 
 • elastyczność, mobilność, gotowość do pracy w terenie, 
 • kreatywność, podejmowanie inicjatyw,  
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,  
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, 
 • znajomość programów komputerowych mi.in pakiet biurowy Office, 
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, 
 • prawo jazdy kategorii min B, posiadanie samochodu osobowego z podpisaniem umowy na wykorzystanie go do celów służbowych. 

V. Zadania wykonywane na stanowisku: 

      - zadania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

 • Prowadzenie działań związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem projektów i programów finansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych: 
 • Bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy, 
 • Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich , 
 • Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, 
 • Przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi, 
 • Opracowanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie, 
 • Bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów 
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania do rozliczenia w tym przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności, 
 • Współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznymi gospodarczym w celu uzyskania środków pozabudżetowych, 
 • Monitorowanie trwałości realizowanych przez Gminę projektów 
 • Inne zadania zlecone przez Kierownika Urzędu: zadania w zakresie zamówień publicznych: 
 • Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań przetargowych, a w szczególności: 
 • Zapewnienie zgodności realizowanych przez Urząd zamówień z ustawą Prawo zamówień   publicznych. 
 • Prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych. 
 • Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań przetargowych, a w szczególności: 
 • przygotowanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy celem udzielania zamówienia publicznego z określeniem trybu postępowania przetargowego   w       

zależności od charakteru i wartości zadania, 

opracowywanie ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych, i BIP, 

opracowywanie zaproszeń i wysyłanie ich do oferentów przy zapytaniu o cenę,  
negocjacjach z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz przetargach ograniczonych, 

 • opracowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie  z ustawą  Prawo zamówień publicznych, 
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej, 
 • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa, 
 • sprawdzanie prawidłowości złożonych dokumentów wymaganych w materiałach  przetargowych i zabezpieczenia wadium, 
 •  sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z przeprowadzonych przetargów, 
 • sporządzanie informacji o wyborze oferty oraz wysyłanie ich do wszystkich oferentów    biorących udział w przetargu oraz do biuletynu zamówień publicznych jeżeli przetarg   w nim ogłoszono, 
 • dopilnowanie terminów umów i zwrotu wadium, 
 • prowadzenie korespondencji i czynności w przypadku odwołań , 
 • prowadzenie rejestrów przetargów nieograniczonych, ograniczonych, zamówień 

 „z wolnej ręki”, zapytania o cenę, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz  aukcji elektronicznych, 

 • opisywanie rachunków i faktur, zakwalifikowanie ich pod dany tryb oraz niezwłoczne przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy do realizacji, 
 • kontrolowanie zamówień publicznych udzielanych „z wolnej ręki”, 
 • przygotowywanie umów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie ich  ewidencji, 
 • przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta sprawozdań, ocen, analiz  i bieżących   

 informacji  o realizacji zadań prowadzonych w oparciu o ustawę    Prawo zamówień publicznych, 

dokonywanie wyboru trybu zamówienia publicznego na podstawie określenia  
      wartości zamówienia, 

 • sporządzanie wniosków i przedkładanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy dotyczących przeprowadzenia zamówienia publicznego, 
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania przetargowego, 
 • prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło zawieranych z osobami nie będącymi  przedsiębiorcami 
 • udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizowania przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów wzorcowych celem uprawnienia procedur przetargowych 

VI. Informacja o warunkach pracy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy - 1 etat,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 

r. poz. 136), wynosi mniej niż 6 %/. 

VII. Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • życiorys (CV), opatrzony własnoręcznym podpisem
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza,

  zgodnie z załącznikiem), opatrzony własnoręcznym podpisem, 

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,

  zaświadczenia o zatrudnieniu); 

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – (oświadczenia w załączniku) 

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną–(załącznik do ogłoszenia), opatrzony własnoręcznym podpisem.

VIII. Dodatkowe informacje: 

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata

za zgodność z oryginałem; 

 

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425Biały Dunajec z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych” w terminie do dnia 20listopada 2020r. 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1930./  

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

UWAGI: 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko