URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Urząd Marszałkowski oraz Urząd Gminy Biały Dunajec zapraszają mieszkańców Gminy Biały Dunajce na...

  • FIO Małopolska Lokalnie Południe: możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę.

  • Spotkanie informacyjne Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Gminie Biały Dunajec.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że w dniu 7 lipca 2014 r. zostało wydane postanowienie (znak: SKO-OŚ-4170-66/14) o sprostowaniu oczywistych omyłek zawartych w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2014 r. (znak: SKO-OŚ-4170-25/14)

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

 

MF nie pobiera opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Czytaj więcej: Naczelnik Urzędu Skarbowego...

 

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 02.07.2014 r.

Zawiadamiam, że tut. organ zakończył postępowanie administracyjne zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Macieja Wdowiak, Euromosty, ul. Różyckiego 1 C, 51-608 Wrocław dla przedsięwzięcia pn:. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec zgodnie z przedłożoną kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i terenem, na który będzie oddziaływać przesięwzięcie.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

Czytaj więcej: Obwieszczenie -...

 

Zawiadomienie z dnia 25.czerwca.2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że - po rozpoznaniu zażalenia pani Anny Dzierżęga zam. Jana Pawła II 244a, 34-425 Biały Dunajec na z dnia 12 lutego 2014 r., pani Stanisławy Kułach reprezentowanej przez radcę Damiana Burczak (Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Szpitalna 20-22/10, 31-024 Kraków) z dnia 22 lutego 2014 r. oraz SStowarzyszenia Federacja Obrony Podhala ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary z dnia 22 lutego 2014 r. na postanowienie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięca pn:. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" oraz określające zakres sporządzenia raportu o odddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w dniu 25 czerwca 2014 r. wydało postanowienie, którym utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji (znak: SKO-OŚ-4170-25/14).

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

 

Zawiadomienie z dnia 26.czerwca.2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że - po rozpoznaniu zażalenia Stowarzyszenia Federacja Obrony Podhala ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na podstawie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" oraz określające zakres sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w dniu 24 czerwca  2014 r. wydało postanowienie, którym odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia (znak: SKO-OŚ-4170-31/14).

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko