URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Komunikat samorządów Powiatu Tatrzańskiego

  Komunikat samorządów Powiatu Tatrzańskiego   Zapowiedzi rządu dotyczące...

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów.

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów.

    Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z...

 • Komunikat samorządów Powiatu Tatrzańskiego

 • WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC INFORMUJE ŻE W 2020 R  GMINA BIAŁY DUNAJEC REALIZOWAŁA  ZADANIE POD NAZWĄ „LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.

  WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC INFORMUJE ŻE W 2020 R  GMINA BIAŁY DUNAJEC REALIZOWAŁA  ZADANIE POD NAZWĄ...

 • Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów.

  Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie...

 

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t j. Dz. U. z 2020 , poz. 1057).

 

Wójt Gminy Biały Dunajec

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do uczestnictwa i składania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

 

Prowadzenie Klubu Senior+ w Białym Dunajcu

 

I. Warunki realizacji zadań:

 1. W ramach realizacji powierzane będą zadania polegające na prowadzeniu działalności Klubu Senior+ poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w ciągu miesiąca 30 osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.
 2. Działania podejmowane w Klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji i zainteresowań, ułatwiać tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.
 3. Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych.
 4. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.
 5. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Biały Dunajec.
 6. Zadanie realizowane będzie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 7. Klub Senior+ będzie działał 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
 8. Podmiot zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, w szczególności dziennik zajęć, deklaracje uczestników, listy obecności i inne dokumenty pozyskane od uczestników klubu.
 9. Kierownik Podmiotu powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w/w. ustawy, to jest 3 letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 10. Zamieszczania we wszystkich drukach, związanych z realizacją zadania publicznego informacji o tym, ze zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Biały Dunajec oraz finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych Gminy Biały Dunajec, w ramach programu Senior+.

Zleceniobiorca po podpisaniu umowy na realizację zadania otrzyma dostęp do lokalu, w budynku będącym własnością Gminy Biały Dunajec mieszczącego się pod adresem 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II  310,  który jest przystosowany do prowadzenia Klubu Senior+, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego ,,SENIOR+,, na lata 2015-2020. Zleceniobiorca będzie również zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami w/w. Programu.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie...

 

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Biały Dunajec dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

 

Pełna treść sprawozdania z konsultacji znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z konsultacji...

 

konsultacjeWójt Gminy Biały Dunajec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 

Konsultacje trwają od 14 września do 28 września 2020 roku.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłoszenia uwag znajdują się na stronie internetowej www.bialydunajec.com.pl w zakładce org. pozarządowe oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec w pok. nr 2 na I piętrze.

 

Wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej i należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2020 roku na:

 

Czytaj więcej: Programu współpracy Gminy...

 

Zarządzenie Nr_10_2020 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zdania własnego Gminny Biały Dunajec w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

 

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr_10_2020 Wójta...

 

ZARZĄDZENIE NR_1_2020 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 2 STYCZNIA 2020 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY BIAŁY DUNAJEC W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W 2020 ROKU.

 

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR_1_2020 WÓJTA...

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko