URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki.

XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki.

  XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym...

  Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały Dunajec

  Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały Dunajec

  Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece...

 • Darmowa utylizacja azbestu.

 • XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki.

  XXI Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, Biały Dunajec 2021 30 lipca odbędą się w Białym Dunajcu XXI...

 •   Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały Dunajec

    Uroczystość nadania imienia gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza mostowi na rzece Biały...

 

Zarządzenie 13/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Biały Dunajec w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

 

 

Czytaj więcej: Zarządzenie 13/2021 z dnia...

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 4  STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY BIAŁY DUNAJEC W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W 2021 ROKU.

 

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA...

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zawiadomienie oraz zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu znajdują się w załącznikach w plikach PDF

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników konkursu...

 

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Białym Dunajcu" w 2021 roku - powtórzenie konkursu.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t j. Dz. U. z 2020 , poz. 1057).

 

Wójt Gminy Biały Dunajec

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do uczestnictwa i składania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

 

Prowadzenie Klubu Senior+ w Białym Dunajcu

 

I. Warunki realizacji zadań:

 1. W ramach realizacji powierzane będą zadania polegające na prowadzeniu działalności Klubu Senior+ poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w ciągu miesiąca 30 osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.
 2. Działania podejmowane w Klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji i zainteresowań, ułatwiać tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.
 3. Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych.
 4. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.
 5. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Biały Dunajec.
 6. Zadanie realizowane będzie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 7. Klub Senior+ będzie działał 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
 8. Podmiot zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, w szczególności dziennik zajęć, deklaracje uczestników, listy obecności i inne dokumenty pozyskane od uczestników klubu.
 9. Kierownik Podmiotu powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w/w. ustawy, to jest 3 letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 10. Zamieszczania we wszystkich drukach, związanych z realizacją zadania publicznego informacji o tym, ze zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Biały Dunajec oraz finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych Gminy Biały Dunajec, w ramach programu Senior+.

Zleceniobiorca po podpisaniu umowy na realizację zadania otrzyma dostęp do lokalu, w budynku będącym własnością Gminy Biały Dunajec mieszczącego się pod adresem 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II  310,  który jest przystosowany do prowadzenia Klubu Senior+, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego ,,SENIOR+,, na lata 2015-2020. Zleceniobiorca będzie również zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami w/w. Programu.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie...

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko