URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

  • KOMUNIKAT z dnia 18 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez Spółkę...

  • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialydunajec.com.pl

 

Biały Dunajec: Dostawa szczepionek
Numer ogłoszenia: 371780 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Cała teść ogłoszenia oraz inne pliki znajdują się w załącznikach !

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu , ul. Jana Pawła II
201, 34-425 Biały Dunajec, woj. małopolskie, tel. 18 20 731 67, faks 18 20 731 67. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialydunajec.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szczepionek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pakiet nr 1: Szczepionka przeciwko pneumokokom

Pakiet nr 2: Szczepionka przeciw meningokokom grupy C

Pakiet nr 3: Szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y

Pakiet nr 4: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dzieci

Pakiet nr 5: Szczepionki różne (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, przeciwko Haemophilus influenzae typu B, pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typ B (HBV), wirusowemu zapaleniu wątroby typ A, ospie wietrznej

Pakiet nr 6: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego Pakiet nr 7: Szczepionka skojarzona, żywa, przeciwko odrze, śwince, różyczce

Pakiet nr 8: Szczepionka przeciw meningokokom typu B

Pakiet nr 9: Szczepionka przeciw rotawirusom (ludzki rotawirus)

Pakiet nr 10: Szczepionka przeciw rotawirusom (resortanty ludzko - bydlęce) Pakiet nr 11: Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4, 33.65.16.40-6, 33.65.16.70-5, 33.65.16.80-8, 33.65.21.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o  Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada stosowne zezwolenie na sprzedaż leków

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o  Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - według ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ. 2. Wypełniony we
wskazanych miejscach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. 3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę

 

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bialydunajec.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201 34-425 Biały Dunajec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201 34-425 Biały Dunajec.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szczepionka przeciwko pneumokokom.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciwko pneumokokom.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szczepionka przeciw meningokokom grupy C.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw meningokokom grupy C.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 80
o  2. Granica wiekowa stosowania - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dzieci.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dzieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szczepionki różne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionki różne (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, przeciwko Haemophilus influenzae typu B, pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typ B (HBV), wirusowemu zapaleniu wątroby typ A, ospie wietrznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4, 33.65.16.10-7, 33.65.16.80-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4, 33.65.21.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 80
o  2. Dodatkowa ochrona pacjenta - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szczepionka skojarzona, żywa, przeciwko odrze, śwince, różyczce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka skojarzona,
żywa, przeciwko odrze, śwince, różyczce.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4, 33.65.16.40-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szczepionka przeciw meningokokom typu B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw
meningokokom typu B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szczepionka przeciw rotawirusom (ludzki rotawirus).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw rotawirusom (ludzki rotawirus).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szczepionka przeciw rotawirusom (resortanty ludzko - bydlęce).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw rotawirusom (resortanty ludzko - bydlęce).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o  1. Cena - 90
o  2. Termin dostawy - 10

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko