konsultacjeOgłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.


Wójt Gminy Biały Dunajec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji .


Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy  Biały Dunajec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag oraz wskazanie określonych działań (zadań, projektów, przedsięwzięć), które w średnioterminowej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia zjawisk kryzysowych na tych obszarach i zdynamizowania procesów rozwoju – zarówno tych miejsc, jak i całej gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne, przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 28.06.2017r. do 20.07.2017r. w następującej formie:

 

 

1) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 28.06.2017r. do 20.07.2017r.z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec (www.ugbialydunajec.pl/BIP/),
 • na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Biały Dunajec pod adresem internetowym http:// http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacja-gminy /
 • oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i godzinach pracy urzędu.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec od 28.06.2017r. do 20.07.2017r..

 

2) Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 28.06.2017r. do 20.07.2017r. Ankieta dostępna będzie na:

 • oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i godzinach pracy urzędu.
 • Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec od 06.2017r. do 20.07.2017r.r.

3) Zbieranie uwag ustnych .Osobami wyznaczonymi do przyjmowania uwag i udzielania informacji są Pani Katarzyna Gąsienica pokój nr 1 Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 oraz Pani Lucyna Krupa-Szado tel.883700383.


4) Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które połączone będzie z warsztatami i debatą, podczas której zbierane będą uwagi w formie ustnej. Spotkanie odbędzie się w:

 

a) w dniu 07.07.2017r. w Sali narad Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 312  o godz. 10.00, w szczególności dla mieszkańców Gminy Biały Dunajec i grup przedstawicielskich (Radni Rady Gminy , przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Parafii, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.)

 

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do proponowanych  obszarów do rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

Wójt Gminy Biały Dunajec
mgr Andrzej Jacek Nowak