URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki.

20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki.

  Szanowni Państwo,   20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki....

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju.

  Szanowni Państwo!   Serdecznie zapraszamy do udziału w III Małopolskim Seminarium...

  • XVII Festiwal Papieski Totus Tuus organizowany w 2020 roku wyłącznie on-line, przez Gminną Bibliotekę Publiczną im.Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu

    XVII Festiwal Papieski Totus Tuus organizowany w 2020 roku wyłącznie on-line, przez Gminną...

  • 20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki.

    20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki.

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju.

    Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla...

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej
wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Biały Dunajec.
Spis rolny będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r. według stanu na
dzień 1 czerwca 2020 r.

 

1. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów na rachmistrza terenowego:

 

Kandydatem na rachmistrza terenowego może być osoba:
- pełnoletnia
- zamieszkała na terenie Gminy Biały Dunajec
- posiada co najmniej średnie wykształcenie
- posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie
- która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymaganie dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i funkcjonowania GPS
- praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
- komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność)
- obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy
- znajomość topograficzna terenu Gminy Biały Dunajec
- dyspozycyjność

 

2. Ważne informacje dla kandydatów:

 

- Kandydat na rachmistrza musi obowiązkowo przejść szkolenie praktyczne i teoretyczne, zakończone egzaminem. Kandydat zostaje wpisany na listę rachmistrzów dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.
- Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych (umowa zlecenie), za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego
- Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych

 

3. Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenie kandydatury z podaniem:


- imienia i nazwiska
- daty urodzenia
- adresu zamieszkania
- numeru telefonu
- adresu poczty e-mail
- oraz opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, o której mowa w art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO)"
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie o niekaralności złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub pocztą na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na rachmistrza" w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0182079514

 

 

Biały Dunajec, dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Anna Wypychowska

 

 

pz


ochrona1 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko