Informacja – Uchwała o przystąpieniu do sporządzania GPR.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (Uchwała Nr XXX/173/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.).
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) sporządza się dla obszaru rewitalizacji określonego w uchwale Rady Gminy Biały Dunajec nr XXVI/163/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Biały Dunajec.
Rewitalizacja prowadzona w oparciu o sporządzony dla Gminy Biały Dunajec Gminny Program Rewitalizacji, to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne czy środowiskowe) integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz skoordynowany.
Działania podejmowane będą przez Gminę Biały Dunajec na podstawie GPR, stanowiącego dokument niezbędny do ubiegania się o wsparcie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych w perspektywie 2014 – 2020, na realizację procesu rewitalizacji gminy, tzn. wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Po podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Rada Gminy w Białym Dunajcu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (Uchwała Nr XXX/173/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.).
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, którego przedmiotem są ustalenia adresowane do obszaru rewitalizacji. Nie jest on aktem prawa miejscowego, stanowi dokument wewnętrzny i strategiczny, gdzie opisuje się wyniki diagnozy, przedstawia się zaplanowane i skoordynowane działania wraz z wizją stanu tego obszaru po interwencji.

Elementami każdego Programu Rewitalizacji powinny być:


1. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji;
2. Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi;
3. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
4. Cele rewitalizacji;
5. Odpowiadające celom kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
6. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
8. Szacunkowe ramy finansowe GPR z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
9. Opis struktury zarzadzania realizacją GPR, ze wskazaniem kosztów i ramowym harmonogramem realizacji programu;
10. System monitorowania i oceny programu;
11. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dot. lokali komunalnych;
12. Określenie niezbędnych zmian dot. Komitetu Rewitalizacji;
13. Wskazanie, czy na obszarze ma zostać zdefiniowania Strefa Rewitalizacji;
14. Wskazanie sposobu realizacji programu pod kątem planowania i zagospodarowania przestrzennego;
15. Załącznik graficzny ukazujący podstawowe kierunki zmian funkcjonalno–przestrzenne obszaru rewitalizacji.

Pliki do pobrania

Data dodania: 13.04.2021 13:59

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Rewitalizacja Gminy

Kalendarz