Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących określenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Biały Dunajec oraz zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących określenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Biały Dunajec oraz zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Wójt Gminy Biały Dunajec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących określenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  (GPR)  dla obszarów wiejskich konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie wiejskim gminy.
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy  Biały Dunajec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biały Dunajec.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych
i obszarów do rewitalizacji oraz wskazanie określonych działań (zadań, projektów, przedsięwzięć), które w średnioterminowej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia zjawisk kryzysowych na tych obszarach i zdynamizowania procesów rozwoju – zarówno tych miejsc, jak i całej gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne, przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 19.12.2016 r. do 11.01.2017 r. w następującej formie:

1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 19.12.2016 r. do 11.01.2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec (www.bip.malopolska.pl/ugbialydunajec),
 • na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Biały Dunajec pod adresem internetowym http:// http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacja-gminy
 • oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i godzinach pracy urzędu.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dunajec.net lub sekretariat@bialydunajec.com.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec od 19.12.2016 r. do 11.01.2017 r.

2. Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 19.12.2016 r. do 11.01.2017 r. Ankieta dostępna będzie na:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec (www.bip.malopolska.pl/ugbialydunajec),
 • na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Biały Dunajec pod adresem internetowym http:// http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacja-gminy
 • oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i godzinach pracy urzędu.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dunajec.net lub sekretariat@bialydunajec.com.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec od 19.12.2016 r. do 11.01.2017 r.

3. Zbieranie uwag ustnych .Osobami wyznaczonymi do przyjmowania uwag i udzielania informacji są Pani Katarzyna Gąsienica pokój nr 1 Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 oraz Pani Lucyna Krupa-Szado tel.883700383.


Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do proponowanych  obszarów do rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Pliki do pobrania

Data dodania: 13.04.2021 13:45

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Rewitalizacja Gminy

Kalendarz