Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.


Wójt Gminy Biały Dunajec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji .


Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy  Biały Dunajec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag oraz wskazanie określonych działań (zadań, projektów, przedsięwzięć), które w średnioterminowej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia zjawisk kryzysowych na tych obszarach i zdynamizowania procesów rozwoju – zarówno tych miejsc, jak i całej gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne, przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 28.06.2017r. do 20.07.2017r. w następującej formie:

1) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 28.06.2017r. do 20.07.2017r.z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec (www.ugbialydunajec.pl/BIP/),
 • na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Biały Dunajec pod adresem internetowym http:// http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacja-gminy /
 • oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i godzinach pracy urzędu.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dunajec.net lub sekretariat@bialydunajec.com.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec od 28.06.2017r. do 20.07.2017r..

2) Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 28.06.2017r. do 20.07.2017r. Ankieta dostępna będzie na:

 • oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i godzinach pracy urzędu.
 • Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dunajec.net lub sekretariat@bialydunajec.com.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec od 06.2017r. do 20.07.2017r.r.

3) Zbieranie uwag ustnych .Osobami wyznaczonymi do przyjmowania uwag i udzielania informacji są Pani Katarzyna Gąsienica pokój nr 1 Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 oraz Pani Lucyna Krupa-Szado tel.883700383.


4) Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które połączone będzie z warsztatami i debatą, podczas której zbierane będą uwagi w formie ustnej. Spotkanie odbędzie się w:

a) w dniu 07.07.2017r. w Sali narad Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 312  o godz. 10.00, w szczególności dla mieszkańców Gminy Biały Dunajec i grup przedstawicielskich (Radni Rady Gminy , przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Parafii, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.)

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do proponowanych  obszarów do rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Biały Dunajec
mgr Andrzej Jacek Nowak

Pliki do pobrania

Data dodania: 13.04.2021 14:01

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Rewitalizacja Gminy

Kalendarz