Informacje dotyczące rodzin wspierających .

Informacje dotyczące rodzin wspierających .

Art. 29.

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art. 30.

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art. 31.

1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.
2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.”

Rodziny wspierające stanowią  instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.
    

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny.
    

Nie przydzielenie rodzinie asystenta nie stanowi jednak przeszkody w przydzieleniu rodzinie rodziny wspierającej. W takim jednak przypadku wydaje się, że rodzina wspierająca powinna mieć kontakt przynajmniej z pracownikiem socjalnym opiekującym się daną rodziną. Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem gminy. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
    

Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą. Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że skazanie członka rodzinny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, odebranie władzy rodzicielskiej, problemy wychowawcze z własnymi dziećmi, brak stałego źródła utrzymania, stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu, zaburzenia psychiczne itp. wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

Umowa zawierana z rodzina wspieraną obok określenia zasad zwrotu kosztów definiuje te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej. Przykładowo jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych. Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy w formie rodziny wspierającej mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu.

Pliki do pobrania

Data dodania: 20.04.2021 07:57

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Informacje

Kalendarz