STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski wraz z kompletną dokumentacja będą przyjmowane od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

Po przybyciu do budynku Urzędu Gminy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, którzy będą przyjmować dokumentację dotyczącą stypendium szkolnego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez posiadanie środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Biały Dunajec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

– rodzice/ opiekunowie prawni,

– pełnoletni uczeń,

– dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

            Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz studentom

Obowiązujące kryterium dochodowe: 528,00 zł. na osobę w rodzinie przy występującej jednocześnie jednej z poniższych dysfunkcji:

– bezrobocie,

– niepełnosprawność,

– ciężka lub długotrwała,

– wielodzietność,

– brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– alkoholizm lub narkomania,

– rodzina niepełna.

Świadczenie wychowawcze „500+” oraz świadczenie z programu „Dobry Start” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Przy ubieganiu się o stypendium szkolne będzie przyjmowany dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020 r.

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub ze strony internetowej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 15.09.2020 r. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkole może być udzielane uczniom w formie :

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,         a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników             i innych pomocy naukowych

Do rozliczenia stypendium szkolnego obowiązują – imienne faktury VAT, imienne rachunki, imienne dowody wpłat KP, imienne bilety miesięczne oraz potwierdzenie wpłat dokonanych drogą internetową.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 18 20 79 512, w godzinach 7 30 -15 00.

ZASIŁEK SZKOLNY

(Art. 90e ust. 1 ) Ustawy o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481/

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierć członka rodziny, powódź, pożar).

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych, tj. 620,00 zł.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pliki do pobrania

Data dodania: 20.04.2021 08:22

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Informacje

Kalendarz