Konkursy Ogłoszone w STYCZNIU 2023
przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania

Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy, osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z gmin obszaru działania PLGD (Szaflary, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ogłaszanych przez Podhalańską LGD naborów wniosków.

Od 04 do 17 stycznia 2022 r. Podhalańska LGD, będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy:

  • na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, w zakresie:

Nabór 1/2023 – Przedsięwzięcie 2.1.2 – Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

pula środków 153 420,00 euro (613 680,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł)*

Grupa docelowa: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Podhalańskiej LGD i na tym terenie chce ją rozwijać (lokalizacja operacji na terenie PLGD). W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku prowadził działalność gospodarczą przez minimum 365 dni (możliwość zawieszenia).

*maksymalne dofinansowanie dla jednego Wnioskodawcy to  200 000,00 zł i nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji

  • na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie:

Nabór 2/2023 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD

pula środków 12 500,00  euro (50 000,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł)

Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową.  

Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami i dokumentacją aplikacyjną została podana 20.12.2022 r. na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD

Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c, tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl


Data dodania: 21.12.2022 12:37

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz