Informacja Wójta Gminy Biały Dunajec.


DZIAŁANIA KONTROLNE NA TERENIE GMINY BIAŁY DUNAJEC

Wójt Gminy Biały Dunajec przypomina, że wylewanie nieczystości ciekłych do rowów, czy na pola, łąki jest nielegalne i niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Biały Dunajec. Każdy właściciel budynku bądź władający nieruchomością zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia (faktury, paragony) za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie Urzędu Gminy.

Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bezodpływowego oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika jednak nie rzadziej niż raz na kwartał (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Biały Dunajec). Osad gromadzony w przydomowej oczyszczalni ścieków należy usuwać, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości do rowu, na pole, czy też na własne podwórko jest karalne. Wykroczenie to podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Policja ma obowiązek zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości.

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Mieszkańcy muszą dbać o czystość i porządek w miejscu, w którym mieszkają, muszą dbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich sąsiadów.

Dodatkowo przypominamy o dokonaniu zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni – dotyczy mieszkańców którzy takiego zgłoszenia jeszcze nie dokonali lub nastąpiła zmiana.


Pliki do pobrania

Data dodania: 27.07.2023 13:09

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz