Gminny Program Rewitalizacji.

Szanowni Państwo

Gmina Biały Dunajec przystąpiła do opracowania Gminnego Program RewitalizacjiTo ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  (GPR)  dla obszarów wiejskich konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie wiejskim gminy.

Zależy mi, jako Wójtowi, by dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Dlatego tak istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Naszej Gminy, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. To istotne, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy Naszej Gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

W tym celu opracowana została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw), która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Dlatego też pragnę bardzo serdecznie zaprosić na pierwsze z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się  19 grudnia 2016r. w sali Urzędu Gminy w  Białym Dunajcu o godzinie 10.00.

Tematem spotkania będzie :

Wprowadzeni do rewitalizacji ,diagnoza problemów oraz wyznaczenie obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie rewitalizacyjnej określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.

To na tych obszarach wskazywać będziemy lokalizacje, w których w pierwszej kolejności powinno się realizować projekty, zarówno infrastrukturalne, jak również tzw. „miękkie”, które przyczynią się do poprawy sytuacji w tym konkretnym miejscu, ale będą miały także szerokie odziaływanie na całą gminę i pomogą w jej szybszym i bardziej równomiernym rozwoju.

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy

Pliki do pobrania

Data dodania: 13.04.2021 13:38

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Rewitalizacja Gminy

Kalendarz