KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GZO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

   1    Administratorem Państwa danych jest ……………………………………………..

   2    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  Lub pisemnie na adres Administratora.

   3    Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

   4    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

   5    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

   6    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

   7    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

         a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

         b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

         c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

         d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                 o  ochronie danych osobowych (RODO);

   8  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

   9  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Data dodania: 23.03.2022 14:35

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, RODO

Kalendarz