Nabór wniosków do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” jest odpowiedzią na potrzeby rodzin z małymi dziećmi. Zapewnia możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym, a poprzez dofinansowanie do opieki nad dziećmi zmniejsza bariery związane z powrotem na rynek pracy

Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice:
• pozostający bez pracy,
• przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
• mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
• z niepełnosprawnościami,
• mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3,
• samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.). Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady, posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego niani nie później niż od 1.09.2022 r.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach Projektu wyniesie w 2022 r.:
• 2 150 zł/m-c – wsparcie podstawowe
lub
• 3 010 zł/m-c – wsparcie podwyższone:
• dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” – nabór 2022;
• dla Obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00.
Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety
Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci
Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:
• pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników
lub
• pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
lub
• osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070

Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W związku z sytuacją epidemiczną rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór

Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać:
• pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl
• dzwoniąc pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23 w godzinach 12.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
• kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie. Ogłoszenie o naborze w języku ukraińskim dostępne jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Pliki do pobrania

Data dodania: 18.05.2022 13:42

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Informacje

Kalendarz