Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec.

Gmina Biały Dunajec podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec”.
Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem długofalowym projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze.
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie występowania na terenie Gminy Biały Dunajec wyrobów zawierających azbest poprzez usunięcie, wywiezienie i utylizację pokrycia dachowego z eternitu z gospodarstw domowych.

Przeprowadzona kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami akcja mająca na celu sukcesywne usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy, oraz jego utylizacja przełoży się bezpośrednio na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców i osób odwiedzających Gminę
Biały Dunajec.

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania polegające na:

  1. usuwaniu wyrobów azbestowych: demontaż pokrycia dachowego z wyrobów azbestowych ze 163 budynków oraz wywóz i utylizacja azbestu składowanego azbestu 37 budynków.
  2. podniesieniu świadomości ekologicznej: działania promocyjne oraz działania edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców oraz w 5 Szkołach Gminy Biały Dunajec.

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2022
Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.05.02.02-12-0492/17-00-XVII/92/FE/18 zawartą w dniu 03 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 435 603,28 PLN.

Data dodania: 25.08.2022 15:12

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Fundusze Zewnętrzne

Kalendarz