Dodatek do innych źródeł ciepła

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od 23 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Biały Dunajec lub przez e-PUAP można składać wnioski o dodatek do innych źródeł ciepła.  Zgodnie z ustawą  dodatek ten przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe
  zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna
  kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe,
  kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany
  skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłaszanych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy.

Aby wypełnić wniosek przygotuj:
• Dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL – swoje i członków Twojego gospodarstwa domowego
• Adres zamieszkania
• Numer konta bankowego
• Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
• Rodzaj wykorzystywanego źródła ogrzewania oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa – dane te muszą być zgodne z CEEB.

Wnioski można pozyskać w Urzędzie Gminy Biały Dunajec w pokoju 301, na stronie internetowej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 182079533 lub e-mailowo na adres ekodoradca@bialydunajec.com.pl lub ochrona.srodowiska@dunajec.net.

Pliki do pobrania

Data dodania: 27.09.2022 13:35

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz