Program JAWOR 2

Miniaturka artykułu Program JAWOR 2

Ruszył nabór wniosków w Programie “JAWOR 2”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Program “JAWOR 2”, dotyczącego wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m kw. oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki o stałym oprocentowaniu w wysokości 5%.
W ramach Programu, do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:
wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe proekologiczne źródła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym m.in.:

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego,
 • montaż ogrzewania elektrycznego,
 • montaż kotła na biomasę (kocioł zgazowujący, kocioł na pellet) w tym kotły wielopaliwowe, pod warunkiem, że jednym z paliw nie jest węgiel/ekogroszek
 • montaż pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • montaż pompy ciepła powietrze/woda,
 • montaż gruntowej pompy ciepła,
   
  docieplenia przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia od środowiska zewnętrznego lub od pomieszczeń nieogrzewanych, w tym:
 • przegrody pionowe (ściany zewnętrzne/ściany wewnętrzne),
 • dachy/stropodachy/stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
 • podłogi na gruncie/stropy nad piwnicą,
   
  wymiana stolarki otworowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), w tym:
 • stolarka okienna (okna/drzwi balkonowe/okna połaciowe),
 • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • stolarka drzwiowa,
 • bramy garażowe (w garażach ogrzewanych),
   
  zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie przekroczy 10 kW.
  Zakres realizowanej inwestycji dot. termomodernizacji budynku (ocieplenie przegród budowlanych) musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonany audyt energetyczny musi zawierać opis stanu istniejącego obiektu i opis mających możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:
posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł,
w przypadku Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, warunkiem zawarcia umowy pożyczki będzie wystawienie wspólnie podstawowego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność) w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W takiej sytuacji dopuszczalne jest również wyliczenie, z dochodów uzyskiwanych łącznie przez współmałżonków zdolności finansowej do spłaty zadłużenia, pod warunkiem, że Wnioskodawca spełnia kryterium określone w pkt 4 i 5.
W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku tylko przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – KLIKNIJ
 
Kontakt z pracownikami WFOŚiGW:
883 318 933 – Jolanta Wyżga
785 855 935 – Joanna Senisson
785 855 926 – Alicja Przygoda-Ciągło
785 855 948 – Lidia Kucała
785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska

Data dodania: 03.11.2022 15:28

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz