ZASADY SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO


ZASADY SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Biały Dunajec rozpoczęła procedurę dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców. Wójt Gminy Biały Dunajec podpisał stosowne umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. w Katowicach, z której pochodzi węgiel.
Gmina będzie dystrybuować węgiel w sortymentach: orzech, groszek oraz Karlik ekogroszek

W celu ułatwienia mieszkańcom odbioru węgla z najbliższego składu opałowego  została podpisana umowa z lokalną firmą FHU Stanisław Bryjak z siedzibą ul. Jana Pawła II 160B, 34-425 Biały Dunajec , która zajmuje składowaniem i wydawaniem węgla mieszkańcom po uprzednim zważeniu. Podjęliśmy starania  aby mieszkańcy mieli jak najbliżej i nie ponosili zwiększonych kosztów za transport, dlatego też odbiór węgla odbywa się w Białym Dunajcu. Transport węgla do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

Płatności za węgiel będą realizowane w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek nr: 19 8821 0009 0010 0100 1717 0001. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego. Potwierdzeniem dokonania płatności będzie wystawiona faktura przez Gminę Biały Dunajec.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków.

Cena węgla wynosi 1800 zł brutto za tonę.

 1. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).
 2. Zakup preferencyjny paliwa stałego nie przysługuje osobom w gospodarstwie domowym, na rzecz którego zostało nabyte paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3000 kg.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł zakupić węgiel w dwóch transzach:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

 1. Osoba fizyczna (mieszkaniec Gminy Biały Dunajec) zainteresowana zakupem preferencyjnym węgla od Gminy Biały Dunajec składa do Urzędu Gminy wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na formularzu udostępnionym w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bialydunajec.com.pl .Wypełniony formularz wniosku w postaci papierowej może zostać złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 2. Wnioski są rejestrowane i weryfikowane wg kolejności złożenia w Urzędzie Gminy.
 3. Weryfikacja wniosku odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 12 ustawy
  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostaje poinformowany (na podany we wniosku nr telefonu) o tym fakcie przez pracownika Urzędu ze wskazaniem terminu zapłaty oraz kwoty należności za wnioskowane paliwo stałe.
 5. Płatności za zakup węgla kamiennego można dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy (możliwa płatność kartą) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Biały Dunajec nr: 19 8821 0009 0010 0100 1717 0001. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego. Potwierdzeniem dokonania płatności będzie wystawiona faktura.
 6. Po dokonaniu płatności, dane osoby wnioskującej o preferencyjny zakup paliwa stałego umieszczane są na liście osób uprawnionych do odbioru węgla. Lista osób uprawnionych do odbioru węgla będzie przekazywana na bieżąco, do punktu wydawania i załadunku węgla (FHU Stanisław Bryjak z siedzibą ul. Jana Pawła II 160B, 34-425 Biały Dunajec).
 7. Osobą uprawnioną do odbioru węgla jest osoba, której wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych został pozytywnie zweryfikowany oraz która dokonała płatności za wnioskowane paliwo stałe na wskazany rachunek Gminy.
 8. Termin odbioru węgla przez mieszkańca Gminy Biały Dunajec ustalany będzie przez punkt wydawania i załadunku węgla, zgodnie z kolejnością wg listy osób uprawnionych do odbioru węgla dostarczonej do punktu przez Gminę.
 9. Mieszkaniec ma prawo do odbioru węgla za pomocą swojego środka transportu, skorzystania z usługi transportowej punktu lub odbioru węgla za pośrednictwem osób trzecich, posiadających odpowiednie upoważnienie.
 10. Koszt transportu z punktu odbioru do miejsca położenia gospodarstwa domowego pokrywa mieszkaniec.
 11. Gmina Biały dunajec nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy www.bialydunajec.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec.
 12. Sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Biały Dunajec we współpracy z punktem wydawania i załadunku węgla, uzależniona będzie od otrzymania węgla od sprzedawcy (PGG S.A.) wyznaczonego przez ministra właściwego ds. aktywów państwowych.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy:
 • ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( U. z 2022 r., poz. 2236),
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1962 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Wójt Gminy Biały Dunajec

Andrzej Jacek Nowak

Pliki do pobrania

Data dodania: 28.11.2022 14:38

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz